ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

                เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประดู่  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2454  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงจาก  ฝาไม้ขัดแตะ  โดยราษฎร์จัดสร้างขึ้น  โดยการนำของขุนเขตขันธ์ภักดี  พระครูช่องเจ้าคณะแขวง  นายยก  สิทธิชัย  และขุนนาท่ามยก  กำนันตำบลนาท่ามเหนือ  โดยมีนายเฉ  กิจธิคุณ  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3

                พ.ศ. 2459  ขุนเพาะนิสัยชอบ  กรรมการจังหวัด  พิจารณาให้ย้ายจากที่เดิมมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ใกล้ถนนหลวงและทางรถไฟ  ในหมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ  เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2459  มีเด็กย้ายมาเข้าเรียนเพียง 16 คน

                พ.ศ. 2470  จัดสร้างอาคารเรียนถาวรแทนหลังเก่า  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2470  เป็นอาคารขนาด 21 X 8 เมตร  เป็นเงิน 2,500.- บาท  นักเรียนเพิ่มขึ้น 44 คน  เปิดสอนถึงชั้น ป.4

                พ.ศ. 2495  สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง  ขนาด 5 X 20 เมตร  เป็นเงิน 48,000.- บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2495

                พ.ศ. 2504  สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน  โดยประชาชนบริจาค  ขนาด 9 X 20 เมตร  เป็นเงิน 20,000.- บาท  และเปิดสอนถึงชั้น ป.5

                พ.ศ. 2507  ต่อเติมอาคารเรียนที่ประชาชนสร้างไว้  ขนาด 9 X 16  เมตร  ด้วยเงินงบประมาณ 20,000.- บาท  เปิดสอนถึงชั้น ป.7  ครูใหญ่ คือนายชม  พลชัย  มีครู 13 คน  ครูช่วยสอน 2 คน  ภารโรง 1 คน

                พ.ศ. 2512  นายผ่อง  จริงจิตร  ราษฎร์หมู่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ  อุทิศที่ดิน 6 ไร่  ห่างจากที่ตั้งอาคารเรียนเดิม  1 กิโลเมตร  ได้รับงบประมาณ  จัดสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง 3 ห้องเรียน  แบบ ป.1 ก เป็นเงิน 80,000.- บาท  นักเรียนแยกกันอยู่ 2 แห่ง

                พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียน  แบบ 017  จำนวน 1 หลัง  ขนาด 8 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ในที่ดินแปลงใหม่

                พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่

                พ.ศ. 2521  ย้ายนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 ซึ่งเรียนอยู่ที่อาคารเรียนเดิมมารวมกับอาคารเรียนหลังใหม่ที่ดินแปลงใหม่ทั้งหมด  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2521

                พ.ศ. 2527  สร้างกำแพงด้านหน้าโรงเรียนยาว 83 เมตร  และรั้วลวดหนามอีก 3 ด้าน  ระยะทาง 310 เมตร  และได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 253,000.- บาท  ปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29  จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 8 ้องเรียน  ราคา 1,092,000.- บาท  ปีงบประมาณ 2531 สร้างเรือนเพาะชำแบบ สปช.พ.1 เป็นเงิน 18,000.- บาท   ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 ที่  เป็นเงิน 140,000.- บาท  ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์  ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่  พร้อมที่ปัสสาวะชาย แบบ สปช.601/26 เป็นเงิน 110,770.- บาท  ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 แบบ 017  8 ห้องเรียน  เป็นเงิน 289,000.- บาท ปีงบประมาณ 2543  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1  จัดทำฝาประชันห้อง 2 ที่  เป็นเงิน 20,000.- บาท

                ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง  จำนวน 19 ห้องเรียน  โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง 9 ที่ มีครู 14 คน  ภารโรง 1 คน นักเรียน 307 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3