วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

                “โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  มุ่งจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”