พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                      โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  ดำเนินการจักการศึกษา โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล

                      การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกำหนดเป็นพันธกิจ ได้ดังนี้

  1. บูรณาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในทุกสาระการเรียนรู้
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรม
  3. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน
  4. นำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน
  5. สร้างนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้า
  6. จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน