ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉ่ กิจธิคุณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2454-2470
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียง สิทธิชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายลับ คงทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัส บุก้ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายชม พลชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลื้อง อนุการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จรูญศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ เรียบร้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ เศรษฐวนกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม นุ่มอ่อน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ ครชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณนิภา ไพรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2564
ชื่อ-นามสกุล : นาย มานะ มีมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน