กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญแก้ว เกิดความสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 063-9953224
อีเมล์ : bunkaeo3154@gmail.com

นางสุรีรัตน์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 096-6346512
อีเมล์ : papal.st07@gmail.com

นางวิไลลักษณ์ นวนจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 086-9469082
อีเมล์ : koy240516@gmail.com

นางอัจฉรา วิโรจน์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 094-5824895
อีเมล์ : atchara76@gmail.com