กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวันชัย เพชรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางบุษบา เพชรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจิราณี ทองอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2