กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนกานต์ อินทร์มาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 081-7973000
อีเมล์ : chanakarn7300@gmail.com