กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวันชัย เพชรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 090-6984220
อีเมล์ : wanchai84220@gmail.com

นายมงคล นิลบวร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 090-1658502
อีเมล์ : Namechat050@gmail.com