กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนาวี เรืองชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 099-3124088