คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ปรีชา รอดเข็ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ หนูพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร ทองนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารี ซุ่นสั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจินต์ แก้วกล่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส พลชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ เพชรฤมธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย แก้วกล่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ มณีสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร ดำปิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครวรสิทธิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิว แสงฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม ดำปิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ ครชาตรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ